- opracowywanie wniosków dla potrzeb uzyskania "Warunków zabudowy i zagospodarowania

     terenu",

   - opracowywanie wniosków dla potrzeb uzyskania technicznych warunków przyłączeń

     poszczególnych mediów (wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków),

   -opracowywanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

   - wykonywanie analiz zagrożeń pożarowych,

  - opracowywanie certyfikatów energetycznych,

   - wykonywanie "Projektów Budowlanych" i uzyskanie w imieniu Inwestora "Pozwolenia na

     budowę",

   - opracowywanie na podstawie wytycznych Inwestora projektów technologicznych,

   - opracowywanie projektów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich

     elementów  nadziemnych i podziemnych,

   - opracowywanie projektów wykonawczych (dokumentacji technicznej) w branżach:

            - architektonicznej,

            - konstrukcyjno-budowlanej,

            - instalacyjnej w  zakresie instalacji i sieci sanitarnych

            - elektrycznej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych,

            - teletechnicznej, komputerowej, sygnalizacji alarmu pożaru.

   - opracowywanie dokumentacji przetargowej we wszystkich branżach,

   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach,

   - pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach,

   - pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach ,

   - udział w komisjach odbioru po zakończeniu budowy i przygotowaniu wniosku o uzyskanie

     "Pozwolenia na użytkowanie".